Articles

,

Harvinainen 12 hehtaarin metsän kulotus Paisuassa

Kulotuksella tuotetaan elinympäristöjä palaneesta puusta riippuvaisille lajeille, kuten kulokauniaiselle. Kulotusta tarvitaan koska varsinaiset metsäpalot ovat Suomessa onneksi harvinaisia.

Kulotus kuuluu tärkeänä osana AARI Metsä Oy:n luonnonhoitoperiaatteisiin ja toteutamme sopivia kohteita vuosittain asiakkaidemme metsissä. Tässäkin asiassa jatkuvuus ja systemaattisuus on tärkeää: paloympäristö- ja lahopuujatkumoiden muodostamisen on tutkimuksissa todettu olevan erityisen tärkeää.

Tänä kesänä kulotusohjelmamme jatkui Sonkajärven Paisuan kylässä, jossa paloi hakkuutähteitä, pohjakasvustoa ja maalahopuuta noin 12 hehtaarin alalta. Alueella on toteutettu uudistamishakkuu AARI+ mallin mukaisena, eli jokaista hehtaaria kohti oli jätetty yksi aari käsittelemättä sertifikaattien säästöpuuvaatimusten lisäksi. Alueella olikin hyvin paljon puustoa jäljellä normaaliin avohakkuuseen verrattuna. Puustoryhmiä oli jätetty tasaisesti päätehakkuualalle arviolta noin 40 runkoa hehtaarille, mikä vastaa pikemminkin perinteistä siemenpuuhakkuuta kuin avohakkuuta. Emme kuitenkaan jätä uudistumista puhtaasti siementävien säästöpuiden varaan, vaan metsän kasvu ja hiilensidonta varmistetaan istuttamalla paikalle sopivia puulajeja, tässä tapauksessa koivua ja kuusta. Luonnonsiemenet täydentävät uudistumista ja tuovat osaltaan tulevaisuuden metsään puulajivaihtelua, mikä edelleen parantaa luonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoja.

Sonkajärvelllä oli satanut edellisenä yönä jonkun verran, joten kulotuksen aloittamista jouduttiin siirtämään iltapäivään jolloin olosuhteet olivat erittäin hyvät. Sytytys aloitettiin alueen reunalta tuulen alapuolelta ja tuli pysyi hyvin hallinnassa. AARI+ kohteet paloivat varsin maltillisesti, sillä niissä ei ollut erityisen paljon hakkuutähteitä palokuormana. Muutamia puita oli jo tuulen seurauksena kaatunut maahan, mutta monimuotoisuuden kannalta tämä on ainoastaan positiivinen asia.

Voit lukea kulotuksen periaatteista ja käytännön järjestelyistä myös aikaisemmasta artikkelistamme täältä.

AARI:n filosofiaan kuuluu luonnon monimuotoisuuden ylläpito ja parantaminen usean keinovalikoiman kautta. Mallissamme painotamme normaalista hieman pidempiä kiertoaikoja, yläharvennusta sekä luontaisen taimiaineksen hyödyntämistä. Näiden perusperiaatteiden lisäksi teemme aktiivista luonnonhoitoa kuten kulotusta joka on yksi monista tärkeistä käytännön teoista meidän vuosittaisessa biodiversiteettiohjelmassamme.

Lue tarkemmin meidän AARI+ konseptistamme täältä.

Videolla näet vastasytytettyä kulotusaluetta ja AARI+ kohteita: