Articles

, ,

Hirvensalmen Pääskynsaaren eteläosaan harvinainen ja merkittävä suojelualue – Yhteensä yli 100 hehtaarin yhtenäinen suojeltu vanha metsä Etelä-Suomeen.  

Nordic Business Group Oy ja Etelä-Savon ELY-keskus ovat sopineet luonnonsuojelualueen perustamisesta Hirvensalmella sijaitsevalle Keiturin metsätilalle. Metsätila sijaitsee Hirvensalmella Pääskynsaaressa, Puula-järven itäosassa. Suojeltu alue on pinta-alaltaan laaja, noin 39 hehtaaria. Alue rajautuu AARI Metsä Oy:n aloitteesta vuonna 2022 toteutettuun 64 hehtaarin suojelualueeseen. Alue käsittää kolme metsäaluetta saaren eteläosassa ja neljä pientä saarta ja luotoa. Suojelu on toteutettu osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa (Metso-ohjelma). 

Conifer Consulting Oy, joka hallinnoi Nordic Business Group Oy:n metsäomaisuutta, huomasi AARI Metsän avustuksella metsätilan suojeluarvot metsätilan maastoverifiointi vaiheessa, ennen ostotarjouksen tekemistä tilasta. ”Kartoitamme aina ensin ostettavien metsätilojen suojelu- ja luontoarvot. Näin tehdään jokaisen ostettavan tilan kohdalla ja vaikka ennen maastokäyntiä tila näyttäisi tavalliselta talousmetsältä tarkastelevat metsäasiantuntijamme tilaa myös suojelu- ja luontoarvojen näkökulmasta”, kertoo Mikael Beck, AARI Metsä Oy:n toimitusjohtaja.  

Monipuolinen ja edustava suojelukohde 

Suojeltavaksi sovitut metsät ovat olleet pitkään metsätaloustoimien ulkopuolella. Puusto on pääosin vanhaa, metsätaloudellisen uudistusiän ylittänyttä havupuuvaltaista sekametsää. Puusto on monin paikoin eri-ikäisrakenteista ja lahopuustoa esiintyy kohtalaisen runsaasti. Runsaslahopuustoisten kangasmetsien lisäksi alueella esiintyy pienialaisia korpi- ja rämesoita. Alue on siis monipuolinen ja edustava suojelukohde.  

Lisäarvoa suojelulle tuo se, että alue rajautuu suoraan AARI Metsän aloitteesta vuonna 2022 perustettuun Vuurtin luonnonsuojelualueeseen. Voit lukea Vuurtin suojelusta lisää AARI Metsän sivuilta. Yhdessä Vuurtin luonnonsuojelualueen kanssa muodostuu yli 100 hehtaarin yhtenäinen luonnonsuojelualue. Laajat uudet yhtenäiset luonnonsuojelualueet, etenkin eteläisessä Suomessa ovat harvinaisia, mikä tekee tästä suojelusta erityisen merkittävän. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan tällä hetkellä Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain noin 6%. Luken raporteissa ja tilastoissa muut kuin Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu luokitellaan Etelä-Suomeksi.

Nordic Business Group avoin korvauksesta 

Suojelusta maksetaan maanomistajalle korvaus. METSO-ohjelmassa maanomistaja tarjoaa omistamansa metsäalueen suojeltavaksi, ja ELY-keskus arvioi tarjotun kohteen luonnonsuojelubiologiset arvot ohjelmassa asetettujen valintaperusteiden mukaisesti. Ne kohteet, jotka parhaiten täydentävät luonnonsuojelualeverkostoa, valikoituvat toteutettavaksi.  

Vaikka Metso-ohjelmasta saa käyvän korvauksen puuston arvosta, suojelupäätös on myös taloudellinen panostus metsänomistajalta, jossa tulevaisuuden tuloista luovutaan suojeluarvon vuoksi. Tämän metsätilan kohdalla välittömästä hakkuusta olisi saatu suojelukorvausta korkeampi korvaus. ”Ilman suojelukorvausta meillä ei olisi ollut mahdollisuutta suojella näin merkittävää alaa”, Nordic Business Groupin perustaja ja perustaja Hans-Peter Siefen.  

Nordic Business Group sai METSO-ohjelman mukaista suojelukorvausta 395 000 euroa. AARI Metsän metsäasiantuntija arvioi, että suojellulta alalta olisi saatu vajaa 500 000 euron välitön hakkuutulo, mikä on noin 100 000 euroa enemmän kuin suojelukorvaus. Edellä esitetty välittömästä hakkuusta saatava tulo kuvaa vain tänä ajanhetkenä saatavaa ja menetettyä tuloa.  Alueen metsätaloudellinen arvo oli välitöntä hakkuutuloa selvästi suurempi. Suojelukorvaus ei ole yritykselle myöskään verovapaata tuloa kuten yksityishenkilölle. 

Kaikkea ei kuitenkaan voi mitata rahassa ja tämän metsän suojelu oli Nordic Business Groupille taloudellisia arvoja huomattavasti tärkeämpää. ”Me koemme vastuullisuuskysymykset tärkeäksi osaksi liiketoimintaamme. Pyrimme jatkossakin tekemään suojeluita niille sopivilla kohteilla. Koemme tämän olevan osa yhteiskuntavastuuta ja panostustamme biodiversiteetin suojelemiseksi. Haluamme innostaa myös muita metsänomistajia kartoittamaan suojeluarvoja ja tekemään muita monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä metsissään”, kommentoi Nordic Business Groupin perustaja Hans-Peter Siefen. 

Etelä-Suomen metsät ovat lajistollisesti Suomen rikkainta luontoa, joista metsistä suojelun piirissä on vain noin 6%, jolloin suurten yhtenäisten suojelualueiden merkitys korostuu. Metsämaiseman pirstaloituminen aiheuttaa monelle lajille haasteita mm. lisääntymisen kannalta.  

AARI Metsä on ollut hyvin aktiivinen luontokohteiden kartoittamisessa. Vuosina 2022 – 2023 AARI Metsä on suojellut noin 400 hehtaaria asiakkaidensa metsiä, mikä tarkoittaa reilun kolmasosan kasvua AARI Metsän asiakkaiden suojeltujen metsien määrässä. Koska kaikki suojellut kohteet ovat olleet hyvin puustoisia vanhoja järeitä metsiä, on suojelun rahallinen panostus huomattava.

AARI:n toiminnan ytimessä on kestävän kehityksen tasapaino, johon kuuluvat taloudellisen tuoton ohella hyvin vahvasti metsien hiilensidonnasta ja monimuotoisuudesta huolehtiminen. Olemme lanseeranneet vuoden 2022 keväällä AARI+ monimuotoisuusohjelman. AARI+ monimuotoisuusohjelma takaa, että jokaista käsiteltävää hehtaaria kohden suojelemme luonnon monimuotoisuuden kannalta kyseisen metsän arvokkaimman aarin

Liittämällä metsätilasi yhteismetsäämme tai myymällä tilasi meille voit olla aktiivisesti edistämässä luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä ja samalla varmistaa hyvän ja tasaisen taloudellisen tuoton metsällesi.

Linkki METSO-ohjelman sivuille: https://metsonpolku.fi/etusivu