Artikkelit

,

Metsästä energiaa korvaamaan fossiilista tuontienergiaa

Energian saatavuudesta ja hintojen noususta keskustellaan nyt paljon. Fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta uusiutuvalla energialla on puhuttu jo vuosia. On pyritty löytämään ratkaisuja uusiutuvista polttoaineista, mutta kehitys on ollut hidasta. Ukrainan kriisi on saanut Euroopan valtiot ottamaan asian tosissaan, kun halutaan päästä riippumattomaksi energian tuonnista Venäjältä. 

Tilastokeskuksen mukaan Suomeen tuotiin vuonna 2021 erilaisia energiatuotteita yli 10 miljardin euron edestä. Yli puolet tuosta tuotiin Venäjältä. Iso osa Suomeen tuoduista energiatuotteista on peräisin fossiilisista lähteistä. Karkeasti laskien kolmannes Suomen energiantuotannosta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Paljon on tehtävää, jotta tuo määrä saadaan korvattua uusiutuvilla raaka-aineilla.

Metsästä saatava energia on erittäin hyvä vaihtoehto. Energiapuun keräämisestä ja metsien hoitorästeistä puhutaan paljon. Hoitamalla taimikot ja nuoret metsät kuntoon saadaan myös vauhditettua metsien kasvua ja hiilen sidontaa samalla, kun saadaan metsästä uusiutuvaa energiaa käyttöön.

Energiapuuta kerätään sekä hakkuilta että nuoren metsän kunnostuksen yhteydessä

Suomalaisessa metsätaloudessa tavoitellaan sitä, että kaadettavat puut käytetään mahdollisimman tarkasti hyödyksi, eikä puuta kaadeta turhaan. Energiatuotannon vuoksi ei ole tarvetta kasvattaa hakkuumääriä. Harvennus- ja päätehakkuilta kaadettavista puista jää tukkien ja kuitupuun jälkeen jäljelle latvuksia ja oksamassaa, joita voidaan hyödyntää energiapuuna. Lisäksi tukkien ja kuitupuun tiukkojen laatu- ja mittakriteerien vuoksi osa puusta tulee hylätyksi tukkina tai kuituna. Syynä voi olla vaikka laho, liika käyryys tai sinistymät puuaineksessa. Nuo hylätyt puut ohjautuvat metsästä energiapuukasaan. 

Joskus kuusivoittoisilta hakkuualoilta nostetaan myös kantoja, jotka kuivuttuaan haketetaan metsähakkeeksi. Ensiharvennukselta kerätään karsittua rankaa energiapuuksi. Nuoren metsän kunnostuksesta kerätään pienpuuta energiaksi.

Energiapuun kerääminen helpottaa metsänhoitotöitä

Hakkuutähteet voisi jättää myös metsään maatumaan. Risukasat voivat olla hyviä suojapaikkoja eläimille, mutta ne hankaloittavat kovasti metsässä kulkemista ja uudistamis- ja hoitotöitä. Uudistamista varten metsässä tehdään yleensä jonkinlainen maanmuokkaus. Vaikea on risukasan kohdalle istutuspaikkoja tehdä tai taimia istuttaa. 

Energiapuun korjuu parantaa metsänkasvua

Kun nuoren metsän hoito tehdään ajallaan ja kerätään energiapuuksi sopivat puut talteen, saadaan vauhditettua metsän kasvua. Kasvamaan jääneet parhaat puut saavat tilaa kasvaa ja vähentyneen kilpailun myötä niille riittää niin vettä, ravinteita kuin valoakin aiempaa paremmin. Tulos tulee näkymään tulevaisuudessa metsän hyvinvoinnissa, mutta myös metsästä saatavissa tuloissa.

Metsäenergiasta on fossiilisen tuontienergian korvaajaksi

Sen lisäksi, että metsästä kerätään suoraan energiapuuta, puuta käytetään muutenkin energiantuotantoon. Saha- ja metsäteollisuuden jätteistä ja sivuvirroista tulee merkittäviä määriä energiantuotantoon sopivaa raaka-ainetta. Näiden hyödyntäminen energiantuotannossa ei lisää metsien hakkuita, vaan kasvattaa jo kerättyjen raaka-aineiden hyödyntämisprosenttia.

Vielä ei kaikilta hakkuilta kerätä energiapuuta talteen. Energiapuukauppaa voidaan vielä lisätä ja kasvattaa talteen kerättävän energiapuun määrää lisäämättä hakkuita. On arvioitu, että energiapuuleimikolta voidaan saada 5 – 30 % enemmän puuta talteen verrattuna pelkkään ainespuun eli tukkien ja kuitupuun keräämiseen. Energiapuuksi kelpaavat kaikki puulajit latvoineen sekä oksat ja pienemmätkin puut.  

Me AARIlla näemme energiapuun korjuun tärkeänä osana metsänhoitotöitä, sekä metsänhoidollisesti että taloudellisessa mielessä. Kotimaisen energiapuun kysyntä kasvanee Venäjän tuonnin loppuessa. Samaan aikaan energian hinnan noustessa uskomme, että energiapuun käyttö lisääntyy. Molemmat edellä mainitut tekijät nostavat energiapuun kysyntää ja hintaa lyhyellä aikavälillä. 

Olemme kartoittaneet energiapuun kysyntää ja suunnitelleet energiapuu korjuita tehtäväksi etenkin osana nuorten metsienhoitoa. Tällä varmistamme metsien hyvän kasvun, tuoton ja hiilensidonnan tason. 

Onko sinulla metsää jossa voisit luoda lisäarvoa energiapuuhakkuulla?