Meistä

Parhaaseen arvo­kasvuun päästään hyvällä, oikea-aikaisella ja suunnitel­mallisella metsän­hoidolla.

Tarjoamme metsällesi paremman tuoton

Asiantuntevan ja jokaiseen metsäpalstaan yksilöllisesti sovitetun metsänhoitomme avulla pääset parempaan metsäomaisuuden tuottoon. Oikea-aikaisilla harvennuksilla saadaan parhaille puille lisää kasvutilaa ja pidetään metsä parhaalla mahdollisella arvokasvun uralla.

Kustannustehokkaan, keskitetyn ja oikea-aikaisen metsänhoitopalvelumme ansiosta et maksa turhasta. Keskitetyllä hoidolla varmistetaan kustannustehokkaan hoidon lisäksi puulle paras hinta.

Olemme Suomen johtava metsätilojen ostaja yli 50 MEUR vuotuisella volyymilla.

Hallinnoimme Suomessa jo yli 100 000 hehtaaria metsiä.

Metsänhoitomme on kestävää, vastuullista ja suunnitelmallista

Metsänhoitomme lähtökohtana ovat Tapion hyvän metsänhoidon suositukset, sekä PEFC™ ja FSC® sertifikaattien vaatimukset. Metsänhoitomme on aina jokaiseen metsäpalstaan erikseen yksilöllisesti suunniteltua. Kasvatamme metsiä mahdollisuuksien mukaan peitteellisenä, edistäen luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa. Suosimme metsän kiertoaikaa pidentäviä toimintamalleja, kuten yläharvennusta. Tavoitteenamme on kasvattaa monipuolista metsää, jossa on selvästi perinteistä talousmetsää enemmän luonnonmukaista taimiainesta ja puulajivaihtelua. Tällainen metsä on kestävää myös metsätuhoja vastaan. Hyvin ja vastuullisesti hoidetussa metsässä on mukava myös liikkua ja toimia.

Päätehakkuissa huomioimme aina hyödynnettävissä olevan luontaisen taimiaineksen. Näin muokkaamalla ja viljelemällä uudistettavan alueen pinta-ala pidetään mahdollisimman pienenä. Luontaista uudistamista, kuten suojus- ja siemenpuuhakkuita käytetään aina mahdollisuuksien mukaan. Tämä rajoittaa avohakkuualueiden kokoa. Hakkuiden oikea kohdentaminen ja metsänhoidon oikea-aikaisuus varmistetaan ajantasaisella metsäsuunnitelmalla ja riittävän usein tapahtuvilla maastokäynneillä.

AARI Metsän taustalla vaikuttaa erittäin kokenut ja osaava tiimi metsäalan ammattilaisia, joilla on erinomaiset tulokset ja korkea asiakastyytyväisyys yli 100.000 hehtaarin metsäomaisuuden hallinnoinnista ja hoidosta suomalaisten eläkesijoittajien, säätiöiden ja yhteismetsien puolesta. AARI, yhdessä sen yhteistyökumppanin Conifer Consulting Oy:n kanssa, onkin Suomen suurin itsenäinen ja riippumaton metsäomaisuuden hoitotalo.

AARI + toimintamalli

Kaikissa hakkuissa ja metsänhoito toimenpiteissä jätämme AARI:n (10m x 10m) alan hehtaaria kohden täysin käsittelyjen ulkopuolelle pysyvästi. Toimintamallin tärkeänä periaatteena on lisäisyys: AARI+ -kohde tulee jättää käsittelyalalle metsälain ja metsäsertifioinnin edellyttämien käytönrajoitusten lisäksi. 

Toimintamalli kasvattaa osaltaan käytön ulkopuolelle jäävää pinta-alaa hallinnoimissamme metsissä. Toimenpiteen ensisijaiset vaikutukset liittyvät peitteisyyden säilymiseen, millä saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia varjoisissa paikoissa viihtyvään lajistoon ja niiden seurannaislajeihin. Näistä voidaan esimerkkinä mainita mm. mustikka ja metsäkanalinnut. Peitteisyydestä hyötyvät myös eri sienet, sekä sammalet että jäkälät. Näiden lisäksi AARI+ lisäisyydestä hyötyy suojapaikkoja kaipaavat riistaeläimet ja linnusto.  

Ajan kuluessa metsätalouden ulkopuolelle jätetyt alueet tulevat tarjoamaan lahopuuta, joka hyödyttää sitä elinympäristönään käyttäviä hyönteisiä ja sieniä. Hakkuiden yhteydessä jätettäville AARI+ -kohteille muodostuu myös elinympäristöjä suuria puuyksilöitä kaipaaville eläimille kuten tikoille, pöllöille ja liito-oraville. Tämä edellyttää toki myös suotuisaa ympäröivää elinympäristöä. Pitkällä aikavälillä AARI+ kohteilta tullaan löytämään myös vanhojen metsien kääpä- ja hyönteislajistoa. 

AARI+ toimintamallin mukaan harvennettu 59-vuotias männikkö. Harvennuksessa säästimme kuusi- ja hieskoivualikasvosta ja jätimme metsikköön yhteensä 3 kpl AARI+ alaa käsittelemättä.

Ylläpidämme, kannustamme ja kehitämme metsiemme virkistyskäyttöä

Meille metsä on muutakin kuin puita, tukkeja ja motteja. Siksi haluamme myös ylläpitää ja kehittää metsiemme monipuolisia virkistysmahdollisuuksia, kuten ulkoilureittejä, laavuja, uimapaikkoja, nuotiopaikkoja ja riistamajoja. Kannustamme asiakkaitamme myös käyttämään hyväksi näitä mahdollisuuksia. Teemme jatkuvasti virkistyskäyttöä edistäviä uudistuksia metsiimme, sillä mielestämme metsät on tarkoitettu kuljettaviksi ja nautittaviksi.

Mitä ikinä haluatkaan metsäsi tulevaisuudelta, löydämme varmasti yhdessä kanssasi sinulle parhaiten sopivan ratkaisun.

Ota meihin yhteyttä niin jutellaan lisää!


Artikkelit