Metsätilastot

Suomen metsävarat ja puunhinnat

Metsävarojen kehitys Suomessa

Suomessa on tuoreimman tilaston mukaan metsätalousmaaksi luokiteltua maata 26 177 000 hehtaaria, mikä on 86 % Suomen kokonaismaapinta-alasta. Kokonaispuusto on kasvanut koko metsiemme tunnetun mittaushistorian ajan ja on viimesimmän inventoinnin perusteella noin 2 500 miljoonaa kuutiota.

Kokonaispuusto puulajeittain (milj. m3)

Lähde: Luonnonvarakeskus 2022 (Valtakunnan metsien inventointi)

Vuotuinen kasvu ja poistuma

Metsien vuotuinen kasvu ja poistuma mitataan maassamme Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI) maastokoealojen perusteella. Kasvulla tarkoitetaan puumäärän vuotuista lisäystä ja poistumalla hakkuiden ja luontaisen poistuman yhteismäärää. Poistuma on pääsääntöisesti ollut huomattavasti pienempi kuin vuotuinen kasvu, ylittyen vain hetkellisesti sotien jälkeisenä aikana. Tämä tarkoittaa luonnollisesti, että puuston määrä metsissämme on tasaisesti kasvanut.

Toisaalta pelkästä kasvun ja poistuman erotuksesta ei pysty päättelemään metsätalouden puuntuotannollista kestävyyttä. Kestävän hakkuutason määräytymiseen vaikuttaa myös puuston ikäjakauma. Viimeisten vuosien alentunut kasvu onkin ainakin osaltaan selitettävissä sillä, että suuri osa varsinkin mäntymetsistämme on siirtynyt vanhempaan ikäluokkaan, jossa kasvu on aikaisempaa hitaampaa. Männyn osalta myös kasvuolosuhteissa arvellaan olleen kasvun tasoa pienentävää vaikutusta viimeisimmällä mittauskaudella.

Metsien vuotuinen kasvu ja poistuma (milj. m3)

Lähde: LUKE 2022 (Valtakunnan metsien inventointi)

Kantohinnat

Kantohinnalla tarkoitetaan puun ostajan myyjälle maksamaa hintaa puusta pystykaupassa, jossa ostaja vastaa korjuu- ja kuljetuskustannuksista. Alla vuotuiset keskimääräiset kantohinnat on esitetty nimellisinä hintoina ilman inflaation vaikutusta.

Nimelliset kantohinnat keskimäärin (koko Suomi, kaikki hakkuutavat)

Lähde: Luonnonvarakeskus 2022 (Teollisuuspuun kauppa)

Metsämaan hinta

Metsätilakauppojen määrät ovat laskeneet hieman kahtena edellisenä vuonna verrattuna aikaisempaan kehitykseen. Vuonna 2023 yli 10 hehtaarin metsätiloista tehtiin Maanmittauslaitoksen tilaston mukaan 2 358 kauppaa, kun niitä tehtiin vuonna 2022 2772 kpl ja vuonna 2021 3 084 kpl.

Maanmittauslaitoksen hintatilasto ei huomioi metsätilakaupan tilastollista edustavuutta, eikä siitä käy ilmi metsätilan ominaisuuspiirteitä kuten puuston määrää tai korjuuolosuhteita. Lisäksi huomion arvoista on iso alueellinen vaihtelu hintatasossa – alla olevassa kuvaajassa on esitetty keskimääräinen hinta koko Suomen tasolla.

Yksinomaan metsämaata sisältävät kiinteistöt (yli 10 ha) keskiarvo €/ha

Lähde: Maanmittauslaitos 2022 (Kauppahintatilastot)

Mitä ikinä haluatkaan metsäsi tulevaisuudelta, löydämme varmasti yhdessä kanssasi sinulle parhaiten sopivan ratkaisun.

Ota meihin yhteyttä niin jutellaan lisää!

Kiinteistötunnus voi olla esim. muodossa 123-123-1234-1234 tai 12-12-1-1


Artikkelit