Artikkelit

Oikean metsän­käsittely­tavan valinta

Metsänkäsittelytapa on kaikkien metsänhoitotoimenpiteiden perusta. Keskustelu erilaisten metsänkäsittelytapojen ympärillä velloo voimakkaana. Jatkuvalle ja jaksolliselle kasvatukselle löytyy molemmille omat kannattajansa. Oheisessa Maaseudun tulevaisuuden artikkelissa on pohdittu asiaa mielestämme hyvin. AARIn toimintatapaan kuuluu oikean kasvatustavan valinta jokaiselle kohteelle erikseen analyyttisesti valittuna. 

Metsästrategiamme ytimessä ovat laadukkaan puun tuottamien sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Käytämme Tapion metsänhoidon suosituksia vähimmäisvaatimuksena ja usein ylitämme suositukset. Metsänkäsittelytavan valintaan vaikuttaa metsätilan ominaisuudet ja metsänomistajan preferenssit. Metsänkäsittelytapa voi vaihdella metsätilan sisällä kuvioittain. Metsänkäsittelytapa voi myös elää metsän kehityksen mukaan. Tärkeää on, että löydetään sekä metsänominaisuuksiin, että metsänomistajan tavoitteisiin sopiva metsänkäsittelytapa. Metsänkäsittelytavan valinnassa täytyy huomioida myös tulevaisuuden näkymät. Sopivan käsittelytavan löydämme maastokartoituksella ja metsänomistajan haastattelulla.  

AARIlla olemme lisänneet ja tulemme tulevaisuudessa lisäämään metsien monimuotoisuutta. Lisäksi huolehdimme sopivalla metsänkäsittelytavan valinnalla luontoarvojen säilymisestä.  Metsän monimuotoisuus ja sen edistäminen otetaan aina huomioon sopivaa metsänkäsittelytapaa valittaessa. Sen lisäksi, että metsän monimuotoisuutta edistävät ja lisäävät toimet edistävät metsien monimuotoisuutta, parantavat toimet myös metsän tuottavuutta. Metsänkäsittelytavan valinta perustuu siis aina metsätilan ja kuvion ominaisuuksien yksityiskohtaiseen tarkasteluun. 

AARIN Metsänkäsittely strategia: 

MUOKKAUS JA VILJELY 

 • Päätehakkuissa huomioidaan aina hyödynnettävissä oleva luontainen taimiaines, tätä kautta muokattavan ja viljelemällä uudistettavan alueen pinta-ala pidetään mahdollisimman pienenä. Pyritään mahdollisimman laajaan puulajijakaumaan.​ 
 • Pyritään käyttämään aina tilanteeseen sopivaa kevyintä mahdollista maanmuokkausta.​ 
 • Istutetaan rauduskoivua mahdollisuuksien mukaan. 

METSÄNHOITOTYÖT 

 • Olennaisena toimintaohjeena metsänhoitotöiden oikea-aikaisuus ja tästä saavutettava kustannustehokkuus. Tämä varmistetaan ajantasaisella metsäsuunnitelmalla ja riittävän usein tapahtuvilla maastokäynneillä.​ 
 • Soveltuvilla kohteilla, joissa hyvä kasvuista rauduskoivua on luontaisesti syntynyt ja voidaan se kasvattaa ylispuustoksi, kaksijaksoista kasvatusta voidaan käyttää. 

ENSIHARVENNUS 

 • Ensiharvennukset tehdään ajallaan, lähtökohtaisesti laatuharvennuksina keskimääräisillä suositusvoimakkuuksilla.​ 
 • Hakkuukertymätavoite on maltillinen ensiharvennuksissa, ei voimakkaita ensiharvennuksia.​ 
 • Sekametsäkehitystä pyritään suosimaan, vältetään monotonista puulajijakaumaa. 

KASVATUSHAKKUUT 

 • Pyritään kasvattamaan laadukasta tukkipuuta.​ 
 • Yläharvennuspotentiaali hyödynnetään täysimääräisesti, kuviotasolla yläharvennus voi olla käytössä myös osittain. Yläharvennus pidentää metsän kiertoaikaa.​ 
 • Alaharvennus käytössä tapauskohtaisesti laatupainotteisesti pienempien runkojen poistamiseksi. ​ 
 • Riistatiheiköitä pyritään jättämään runsaasti. 

POIMINTA- JA PIENAUKKOHAKKUUT 

 • Soveltuvissa kohteissa, joissa ikä- ja kokovaihtelua puustossa, voidaan metsikköä kehittää jatkuvan kasvatuksen suuntaan poimintahakkuin. Olosuhteet luontaisen taimiaineksen syntymiseen on oltava olemassa. Sopivia kohteita rehevät turvemaat ja soistuneet kankaat, joissa kuusen alikasvosta jo syntynyt.​ 
 • Pienaukkohakkuu näissä kohteissa myös osin käytettävissä.  

UUDISTAMISLUONTEISET HAKKUUT 
= Avohakkuu, siemenpuuhakkuu, suojuspuuhakkuu, kaistalehakkuu​ 

 • Ennen hakkuita ja hakkuutavan valintaa luontaisen taimiaineksen hyödyntämismahdollisuudet kartoitettava.​ 
 • Säästöpuuryhmiä jätetään vähintään sertifioinnin suositusten määrä. ​ 
 • Siemenpuuhakkuissa voidaan käyttää suosituksia tiheämpää siemenpuuasentoa, puut voidaan jättää pareittain tai ryhmittäin.​ 
 • Kaistalehakkuu käytössä soveltuvissa kohteissa.  

Heräsikö sinulla kysyttävää metsänkäsittelytavastamme? Ota yhteyttä niin vastaamme kysymyksiisi!