Artikkelit

,

AARI markkinakatsaus 10/2022

Kädessäsi on AARI Metsä Oy:n ensimmäinen markkinakatsaus. Tulemme katsauksessamme keskittymään metsänomistajan ja yhteiskunnan kannalta kulloinkin vallitseviin olennaisimpiin asioihin. Tämän katsauksen johtavana aiheena on puukauppa, puun hintataso ja puumarkkinoiden toimivuus sekä tulevaisuuden näkymät. 

Puun hintataso

Tukkipuun hintataso nousi viimeisen kahden vuoden aikana noin 25 %:ia. Hintataso oli kesän 2022 huippuhintojen aikaan varsin hyvä viimeisen 10 vuoden perspektiivillä. Mutta jos tukkipuun hintaa verrataan sahatavaran ennätykselliseen hintatasoon ja reaaliseen puunhinnan kehitykseen nähden kahtena vuonna koettu hintahuippu oli lievä pettymys.

Päätehakkuuvaltaisten tukkipuuleimikoiden hinnat kuitenkin paranivat selvästi ja myös metsänomistaja sai osuuden lopputuotteiden arvonnoususta. Havutukin kysyntä ja hinta korreloivat hyvin voimakkaasti taloudellisten suhdanteiden ja erityisesti rakentamisen aktiviteetin kanssa. Arviomme on että rakennussektori siirtyy maailmanlaajuisesti syvään taantumaan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja uusien rakennusprojektien aloitukset laskevat ennätysmatalille tasoille. Tämän johdosta arvioimme, että tukkipuun hinta jatkaa laskuaan vähintään seuraavat 6 kuukautta ja viime keväänä nähdyille hintatasoille päästään aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Pitkällä tähtäimellä ekologisiin materiaaleihin suuntautuvat kysyntätrendit ja metsätuhojen sekä ilmastotavoitteiden aiheuttamat tarjontakapeikot ennakoivat kuitenkin vahvaa hintakehitystä myös tukkipuulle ja näemme puun hinnassa merkittävää nousupotentiaalia.

Puumarkkinat Suomessa

Puumarkkinoiden kannalta selvästi suurempi rakenteellinen ongelma Suomessa on kuitenkin kuitupuun kysyntään ja jalostusarvoon nähden kroonisesti matala hintataso, johon on valitettavasti metsänomistajapuolella jo totuttu. 

Paperiteollisuuden rakenteellisen murroksen seurauksena kuitupuun hinta laski Suomessa merkittävästi 2000 luvun alkupuolella ja jäi matalalle tasolleen. Vuoteen 2017 asti tämä matala hintataso oli myös markkinatalouden lainalaisuuksien kannalta perusteltua. Metsien kasvu ylitti selvästi puun kysynnän, tarjontaa oli enemmän käyttöön nähden, erityisesti kuitupuun osalta. Äänekosken 2017 valmistunut biotehdas kuitenkin tasapainotti tilannetta merkittävästi ja viimeisten vuosien muut investoinnit tulevat muuttamaan tilanteen päinvastaiseksi. Erityisesti Kemin sellutehdas, joka valmistuu ensi vuonna, tulee lisäämään kuitupuun kysyntää. 

Nämä investoinnit ovat olleet erittäin isänmaallinen teko Metsä Groupilta ja tästä suuret kiitokset sekä onnittelut. Kotimaan rakkauden ohella investointien taustalla on kuitenkin globaali kapitalistinen yhtälö; Toimivien puumarkkinoiden, raakapuun matalahkon hintatason ja Suomen erinomaisen infrastruktuurin johdosta kuitupuun hinta tehtaalle toimitettuna on erittäin kilpailukykyinen. Lisäksi havusellun kysyntä kasvaa globaalisti lehtipuusellua nopeammin mm. pakkaustuotteiden nousevan käytön vuoksi. Nopean metsänkasvun alueet, kuten Etelä-Amerikka kasvavat taas pääosin lehtipuuta. 

Puun hinnan kehitys tulevaisuudessa

Kun yhtälöön lisätään vielä energiapuun rajusti lisääntynyt kysyntä ja metsien merkityksen lisääntyminen hiilinieluna päädymme erittäin yksinkertaiseen yhtälöön: Puukuitumateriaalien globaali lisääntyminen muovin ja ei-uusiutuvien materiaalien korvikkeena sekä energian hinnan nousu nostavat erityisesti kuitupuun kysyntää. Vastaavasti metsän merkityksen ja hyödyn lisääntyminen hiilinieluina ja monimuotoisuuden säilyttäjänä aiheuttavat painetta puun tarjonnalle. Markkinataloudessa kasvava kysyntä nostaa aina vääjäämättä hintoja. Jos taas tarjonta ei nouse kovin herkästi hintojen noustessa voi hyödykkeen hinta nousta erittäin korkealle. Tästä toimivat hyvänä käytännön esimerkkinä öljymarkkinat. Mikäli kyseisessä tilanteessa hinnannousua ei tapahtuisi, niin ainoa mahdollinen johtopäätös on, että markkinatalous ei toimi. 

Teollisuus ja puun käyttö

Metsäteollisuusyritykset käyttivät raakapuuta vuonna 2021 yhteensä 72,2 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen raakapuun käyttö kasvoi aiemmasta yhdeksällä prosentilla 62,4 miljoonaan kuutiometriin. Kasvua oli kaikilla puutavaralajeilla. Tuontiraakapuuta kulutettiin 9,8 miljoonaa kuutiometriä, joka oli prosentin edellisvuotta enemmän. Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta (17,9 milj. m³) sekä lehtikuitupuuta (13,6 milj. m³) ja kuusitukkia (14,4 milj.m³). Tukkipuuta kului yhteensä 27,3 miljoonaa kuutiometriä (+11 % edellisvuodesta) ja kuitupuuta 42,2 miljoonaa kuutiometriä (+6 %). 

Venäjältä tuodun koivun osuus vuonna 2021 oli 4,58 m³. Viimeisimmän valtakunnan metsien inventoinnin  (VMI 12) mukaan koivun kasvu on maassamme noin 19 miljoonaa kuutiometriä ja hakkuut 10 miljoonaa. Tuontikoivu on siis korvattavissa kotimaisella koivulla. Koivua saadaan ostettua kotimaasta riittävästi, kun hintataso reagoi lisääntyneeseen kysyntään ja vähentyneeseen tarjontaan Venäjän tuonnin loppumisen kautta. Tähän mennessä näin on tapahtunut Baltiassa, mutta ei Suomessa. Baltian markkinan hintojen liikkeet ovat toki historiallisestikin olleet selvästi Suomea suuremmat, mutta alla olevan graafin näin merkittävä ero ei selity normaalilla suhdanneheilunnalla.

Suomalaisen puun tulevaisuus

Suomalaisesta kuitupuusta valmistettujen lopputuotteiden kysyntä ja hintatrendi on nouseva, mutta suomalaisen kuitupuun reaalinen hinta on edelleen laskussa ja historiallisen matalalla tasolla. Vuonna 1999 trendejä eteenpäin katsova metsänomistaja osasi ehkä aavistaa, että kuitupuun ja erityisesti koivukuidun hinta ei pysy jatkossa pysy samalla hyvällä tasolla kuin edeltäneillä vuosikymmenillä. Nyt vuonna 2022 trendejä eteenpäin katsova ja markkinatalouteen uskova metsänomistaja voi päätellä, että erittäin todennäköisesti näemme merkittävän tasokorotuksen erityisesti kuitupuussa lähivuosina ellei jo lähikuukausina. Suomessa on äärimmäisen arvokas luonnonvara: sopivan rauhallisesti ja vastuullisesti kasvanut suomalainen puu. Nykyisten trendien vallitessa tämän raaka-aineen arvo tulee nousemaan yhä korkeammalle ja se tuottaa korkoa tasaisesti joka vuosi juuret maassa kasvamalla. 

Yhteenvetona ennakoimme tukkipuun hinnan laskevan ja kuitupuuhinnan nousevan Suomessa seuraavan 6 kuukauden aikajänteellä. Arviomme mukaan kokonaisvaikutus puunhintatasoon on kuitenkin negatiivinen ja keskimääräisen leimikon hinta saattaa jopa laskea seuraavina kuukausina. Pitkällä tähtäimellä olemme erittäin positiivisia puun ja metsämaan arvo kehityksen suhteen ja näemme tämän omaisuusluokkana, jossa globaalit trendit tukevat vahvasti positiivista hintakehitystä.

AARI Metsä Oy:n ja sisaryhtiö Conifer Consulting Oy:n asiakkaiden osalta olemme toteuttaneet puukaupat normaalia aiemmin ja vuoden 2023 päätehakkuuleimikot on jo kaikkien asiakkaiden osalta pääosin myyty. Kuitupuuvaltaisissa harvennusleimikoissa näemme selvää hinnannousupainetta ja näiden osalta puukaupan pääpaino on ensi vuodessa.